Privacyreglement

 1. Persoonsgegevens
 1. Uithoorn CrossFit slaat persoonsgegevens op van haar Atleten. Uithoorn CrossFit is een ‘gegevensverwerker’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”).
 2. Uithoorn CrossFit slaat alleen persoonsgegevens op als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Atleet en Uithoorn CrossFit.
 3. Over het algemeen verwerkt Uithoorn CrossFit alleen ‘gewone’ persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer.
 4. In sommige gevallen kan Uithoorn CrossFit ook bijzondere persoonsgegevens verwerken die betrekking hebben op de gezondheid van de Atleet. Dit kan voorkomen als de Atleet een bijzonder trainingsprogramma volgt en gegevens over de resultaten van het programma deelt met Uithoorn CrossFit.
 5. Met het afsluiten van het abonnement geeft de Atleet toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Door opdracht te verstrekken tot begeleiding bij speciale trainingsprogramma’s geeft de Atleet toestemming voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.
 1. Derde partijen
 1. Uithoorn CrossFit ziet erop toe dat eventuele door haar ingeschakelde derde partijen eveneens zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Atleten omgaat. Hiervoor heeft Uithoorn CrossFit verwerkersovereenkomsten met deze derde partijen gesloten.
 1. Bewaartermijn
 1. Uithoorn CrossFit bewaart de persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst tot 7 jaar na beëindiging ervan.
 1. Register van verwerkingsactiviteiten
 1. Uithoorn CrossFit houdt een register bij van verwerkingsactiviteiten zoals voorgeschreven door de AVG.
 2. In dit register is vastgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden, hoe lang deze gegevens bewaard worden en hoe de gegevens beveiligd worden. De inhoud van het register komt overeen met wat er in dit reglement is opgenomen.
 1. Gegevensbeveiliging
 1. Uithoorn CrossFit draagt er zorg voor dat alle redelijke voorzorg in acht wordt genomen om persoonsgegevens technisch en organisatorisch veilig te verwerken.
 2. Er hebben geen andere personen toegang tot de gegevens dan strikt noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomst met de Atleten.
 1. Rechten van betrokkenen
 1. De Atleten hebben wettelijk bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, rectificatie en aanvulling, het recht om ‘vergeten’ te worden en data op te vragen en het recht om bezwaar te maken.
 2. Indien een Atleet van een van deze rechten gebruik wenst te maken kan hij of zij contact opnemen met Uithoorn CrossFit.
 3. Uithoorn CrossFit zal haar uiterste best doen om zo snel en efficiënt mogelijk aan het verzoek van de Atleet te voldoen.