Algemene Voorwaarden 2021-2022

Artikel 1 – Toepasselijkheid en begrippen

 1. Onder “Atleet” wordt verstaan een abonnementhouder of een houder van een rittenkaart bij Uithoorn CrossFit.
 2. Toekomstige Atleten bij Uithoorn CrossFit ontvangen bij inschrijving een exemplaar van deze algemene voorwaarden en de huisregels, en worden geacht deze voorwaarden voorafgaand aan het voltooien van de inschrijfprocedure te hebben doorgelezen. Door de inschrijfprocedure te voltooien verklaart de Atleet de algemene voorwaarden en de huisregels zonder voorbehoud te accepteren.
 3. Zowel de algemene voorwaarden als de huisregels zijn op alle Atleten van Uithoorn CrossFit van toepassing. Deze algemene voorwaarden en de huisregels zijn na te lezen op www.uithoorncrossfit.nl.
 4. Uithoorn CrossFit is gerechtigd deze algemene voorwaarden en de huisregels op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal tijdig aan de Atleten van Uithoorn CrossFit worden gecommuniceerd. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat een Atleet zijn/haar abonnement gedurende de initiële looptijd als bedoeld in Artikel 3lid 1, mits niet op onredelijke gronden, wil beëindigen dan dient hij/zij in overleg te treden met Uithoorn CrossFit.

Artikel 2 – Inschrijven

 1. Atleten kunnen zich registreren via sportbitmanager.nl. Via de website en de mobiele app SportBit kunnen zij een abonnement nemen of een rittenkaart aanschaffen.
 2. Minderjarigen tot 12 jaar kunnen door middel van een rittenkaart sporten bij Uithoorn CrossFit. Deze rittenkaart kan door de ouders of wettelijk vertegenwoordigers via SportBit aangeschaft worden.
 3. Uithoorn CrossFit behoudt zich het recht voor om een ledenstop in te voeren.

Artikel 3 – Abonnement en looptijd 

 1. Een abonnement heeft een initiële looptijd van één kalendermaand. Na afloop van de initiële looptijd wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd.
 2. Er kan worden deelgenomen aan de reguliere lessen (WOD’s) én de specialty WOD’s nadat de verplichte basiscursus (On Ramp Course) is voltooid.  Deze On Ramp Course kan ook bij een andere CrossFit box zijn voltooid.
 3. Na het voltooien van de On Ramp Course kan de Atleet zonder verdere verplichtingen afzien van een abonnement.
 4. Zowel voor als na de On Ramp Course kan Uithoorn CrossFit een Atleet het abonnement zonder opgaaf van redenen weigeren.
 5. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging 

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door het de atleet, geschiedt door opzegging. Opzegging dient te geschieden per e-mail dan wel schriftelijk, aan de administratie van Uithoorn CrossFit. De opzegtermijn bedraagt tenminste 1 volle, aaneengesloten kalendermaand, ongeacht de datum van uitschrijving. Indien een lid opzegt in een gebroken kalendermaand, zal er nog 1 volle kalendermaand geïncasseerd worden.
 2. In geval van overlijden eindigt het abonnement van rechtswege.

Artikel 5 – Wijziging van het abonnement

 1. Een upgrade van het abonnement (vermeerderen van het aantal credits) kan per direct uitgevoerd worden. De minimale looptijd van de upgrade is 1 maand. Dit wordt verrekend met de volgende betaling.
 2. Een downgrade van het abonnement (verminderen van het aantal creditsn) volgt dezelfde procedure als opzegging van het abonnement, dat wil zeggen na afloop van de initiële looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 6 – Pauzeren van het abonnement

 1. Een abonnement kan gepauzeerd worden in het geval van zwangerschap, uitzending, vakantie langdurige blessure of stage. Dit alleen in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van Uithoorn CrossFit.  De minimale pauzering is 1 kalendermaand. Dit moet voor de eerste van de maand doorgegeven worden.
 2. In geval van langdurige ziekte kan elk abonnement in overleg met en na uitdrukkelijke toestemming van Uithoorn CrossFit worden gepauzeerd of beëindigd.
 3. In alle overige gevallen waarin een Atleet pauzering of beëindigen van het abonnement noodzakelijk acht, dient de Atleet in overleg te treden met Uithoorn CrossFit.

Artikel 7 – Betaling

 1. Een Atleet kan geen aanspraak maken op restitutie van abonnementsgelden of barsaldo.
 2. Betaling van het abonnementsgeld geschiedt maandelijks via automatische incasso op de dag van het aangaan van de overeenkomst en geldt steeds voor de daaropvolgende maand.
 3. Indien de automatische incasso mislukt waardoor het abonnementsgeld niet tijdig door Uithoorn CrossFit wordt ontvangen zal opnieuw een incassopoging plaatsvinden. Wanneer ook dan niet tot incasso kan worden overgegaan mag Uithoorn CrossFit aan de Atleet € 10,- administratiekosten door middel van een factuur in rekening brengen.
 4. Bij het niet tijdig voldoen van het abonnementsgeld kan deelname aan de lessen worden ontzegd totdat de achterstand is voldaan.
 5. Een abonnement kan pas worden beëindigd als alle openstaande vorderingen door de Atleet zijn voldaan. Het abonnementsgeld blijft verschuldigd.
 6. Uithoorn CrossFit behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Atleten worden ten minste één maand voorafgaand aan de tariefwijziging hiervan op de hoogte gesteld. Indien een Atleet zich niet kan verenigen met de voorgestelde tariefwijziging is beëindiging van het abonnement mogelijk met ingang van de datum van de voorgestelde tariefwijziging. De normale opzeggingsprocedure conform Artikel 4 lid 2 is dan van toepassing.
 7. Uithoorn CrossFit kan zonder voorafgaande waarschuwing het abonnement beëindigen indien een Atleet de voorwaarden of huisregels ernstig of herhaaldelijk schendt of indien betalingen van de abonnementsgelden herhaaldelijk te laat worden voldaan. In geval van beëindiging op grond van dit artikel zijn uitstaande abonnementsgelden nog steeds invorderbaar.

Artikel 8 – Schade, risico en aansprakelijkheid

 1. Atleten zullen geen misbruik maken van de materialen of faciliteiten welke Uithoorn CrossFit biedt. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de betreffende Atleten. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot directe beëindiging van het abonnement. Restitutie van het abonnementsgeld zal niet plaatsvinden.
 2. Het is Atleten niet toegestaan deel te nemen aan de lessen indien zij onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere verdovende, verslavende of geestverruimende middelen.
 3. Atleten maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de ruimte en materialen van Uithoorn CrossFit. Uithoorn CrossFit beperkt iedere aansprakelijkheid voor directe schade aan eigendommen, letselschade of het overlijden van een Atleet, en elke andere directe schade ontstaan tijdens het deelnemen aan de lessen of verblijf in de accommodatie, tot het maximum van hetgeen wordt uitgekeerd door haar verzekering.
 4. Iedere Atleet vrijwaart Uithoorn CrossFit voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde lijdt, heeft geleden of zal lijden door zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie indien dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de Atleet.
 5. Uithoorn CrossFit is aansprakelijk indien enige schade of het overlijden van een Atleet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Uithoorn CrossFit of één van haar trainers. Ook dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en maximaal tot hetgeen wordt uitgekeerd door haar verzekering.

Artikel 9 – Overige zaken 

 1. De Atleet geeft Uithoorn CrossFit toestemming om fotografisch en andersoortige opnamen van groepen of individuen te maken en te gebruiken, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden.
 2. Uithoorn CrossFit behoudt zich het recht voor de openingstijden of het lesrooster aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, verbouwing, onderhoudswerkzaamheden of om andere  voor haar motiverende redenen. Uithoorn CrossFit zal trachten Atleten hier minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de gewijzigde openingstijden van op de hoogte te stellen. Op erkende feestdagen kan Uithoorn CrossFit de trainings­tijden aanpassen of de locatie sluiten.
 3. Uithoorn CrossFit behoudt zich het recht om de les te annuleren bij minder dan drie deelnemers.

Artikel 10 – Toepasselijk recht 

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van Uithoorn CrossFit is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle uit deze algemene voorwaarden en overeenkomsten van Uithoorn CrossFit voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.